Landsbygdsnätverket

Silos nästa fas: nationell pilotinsamling av livsmedelsstatistik

Sveriges kommuner kommer inom kort att bli ombedda att lämna in uppgifter över statistik för inköpta livsmedel 2022.

Saranda Daka

Saranda Daka.

Insamlingen av statistiken sker inom ramen för Silo-projektet, som drivs av MATtanken tillsammans med Jordbruksverkets statistikenhet.

I samarbete med 34 kommuner har projektet under hösten byggt upp och testkört en pilotdatabas. 

– Nu är det dags för nästa fas. Planen är att i februari kontakta samtliga kommuner. Genom att sända in statistik kring inköp av livsmedel under 2022 hjälper kommunerna oss att testa själva metoden vi använder för insamling och inläsning av datan, säger Saranda Daka vid Jordbruksverkets statistikenhet, som projektleder arbetet med Silo i pilotfasen.

Eva Sundberg

Eva Sundberg.

– Vi hoppas att så många kommuner som möjligt vill vara med och hjälpa till att testa insamlingen av livsmedelsstatistik, säger MATtankens Eva Sundberg

Insamlingen är del av en långsiktig plan för att genom Silo-projektet tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik för offentliga sektorn.

– I dagsläget finns inget enkelt sätt att mäta och följa upp inom detta område. Det är först när det finns nationell data som det blir möjligt för olika aktörer att få kunskap om vilka livsmedel som köps in och göra uppföljningar av målen exempelvis i den nationella livsmedelsstrategin, folkhälsomål och Agenda 2030, fortsätter Eva.

– Livsmedelsstatistiken möjliggör även benchmarking mellan kommuner och regioner. Transparensen kring de offentliga inköpen är viktig även för tidigare led i kedjan eftersom det blir synligt för producenter och livsmedelsföretag vad som köps in, avslutar hon.

MER INFORMATION OM INSAMLINGEN


Vad är det som händer?

Planen är att i början av februari 2023 sända en förfrågan till landets kommuner om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som köpts in under 2022.

Förfrågan sänds via mejl, från mejladressen: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se.

Mejlet adresseras till den i kommunen som har kunskap om vilka livsmedel som köpts in under 2022.

Hur lång tid har man på sig att lämna uppgifter?

Från insamlingens start och fyra veckor framåt.

Vilka uppgifter är det som ska lämnas in?

I mejlet finns specificerat vilka uppgifter det är som efterfrågas. Mer detaljerad information kommer inom kort att publiceras på webben i Frågor och svar.

Varför görs pilotinsamlingen?

Pilotinsamling av vilka livsmedel som köpts in i kommunerna ger oss kunskap om hur en insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor skulle kunna utformas, optimalt och effektivt, både för Jordbruksverket och kommunerna. Pilotinsamlingen ger också svar på frågor kring hur datan som samlas in kan tillgängliggöras på ett bra sätt.

Mer information om Silo-projektet och dess syfte.

Hur redovisas resultaten?

Alla kommuner som deltagit i insamlingen kommer att bjudas in till ett digitalt möte där resultaten från pilotinsamlingen presenteras. (Save the date: den 20 april kl. 13.30-15.00).

Vad är nästa steg i Silo-projektet?

Förhoppningen är att det med resultaten från pilotinsamlingen som grund fattas beslut om att livsmedelsstatistik gällande offentlig sektor blir en permanent, regelbunden statistikinsamling. En sådan insamling gör det möjligt att i en databas publicera nationell öppen data, i vilken det går att göra sökningar och ta del av olika rapporter kring inköpen av livsmedel i offentlig sektor. Om statistikinsamlingen permanentas kan data från insamlingen av livsmedelsstatistik för 2022 införlivas som en nollpunktsmätning. 

Jag vill veta mer om Silo och pilotinsamlingen. Vem ska jag kontakta?

Hör av dig till oss om du har frågor som rör insamlingen av livsmedelsstatistik.
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Du kan också kontakta MATtanken och Silo-projektets beställare direkt:
Eva Sundberg: eva.sundberg@jordbruksverket.se, tel. 036-15 63 22,
mobil. 073-232 55 70.

Eller statistikenhetens projektledare:
Saranda Daka: saranda.daka@jordbruksverket.se, tel. 036-15 59 26,
mobil. 076-900 65 56. 

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post