Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

SILO, ett pågående arbete för att samla och publicera livsmedelsstatistik, offentlig sektor

Aktuellt

Arbete med SILO pågår. I höst förfinar vi metoden för insamling av livsmedelsstatistik, offentlig sektor. Vi fortsätter även att kvalitetssäkra arbetet med själva SILO-databasen.

Samtidigt pågår förbereder för nästa insamling. Planen är att statistiken för 2023 ska samlas in i början av 2024. När bearbetningen av den insamlade datan är klar jobbar vi för att SILO-databasen blir publik. SILO-databasen kommer då innehålla statistik kring kommunernas inköp av livsmedel för både 2022 och 2023.

Det långsiktiga målet att alla kommuner och så småningom även regioner och myndigheter ska lämna statistik över sina inköp till SILO-databasen.

SILO står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Syftet med SILO är att samla in och sammanställa statistik för att över tid kunna mäta och följa upp inköpen av livsmedel till offentlig sektor.

Arbetet med SILO startade som ett pilotprojekt som bedrevs från våren 2022 till sommaren 2023. Pilotprojektet tog fram och testade en metod för insamling och publicering av livsmedelsstatistik, offentlig sektor. Arbetet resulterade i att det nu finns en databas, den så kallade SILO-databasen, där kommunernas livsmedelsstatistik från 2022 är intankad.

Läs mer om pilotprojektet under avsnittet: SILO - så började det.

En kontinuerlig insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor ger förutsättningar för att mäta, följa upp och genomföra benchmarking. Det kommer bli möjligt att följa utveckling över tid samt göra kopplingar till målsättningar på lokal, regional och nationell nivå gällande livsmedelsstrategifrågor eller exempelvis folkhälsomål och mål inom miljöområdet.

Olika led i livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädling och konsumtion kommer att kunna belysas och statistiken kommer kunna fungera som underlag för utveckling. Frågan om matens ursprung kommer också att kunna tydliggöras och arbetas vidare med.

Livsmedelsstatisk, offentlig sektor, har många intressenter och har inte tidigare funnits tillgänglig och samlad på ett och samma ställe.

SILO hanterar i dagsläget kommunernas livsmedelsstatistik.

Det långsiktiga målet är att alla kommuner, och så småningom även regioner och myndigheter ska lämna statistik över sina inköp.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om hur insamlingen av livsmedelsstatistiken har gått till och vilka uppgifter som finns i SILO-databasen.


 • Metod- och kvalitetsutveckling. Hösten 2023 pågår arbete med att förfinar metoden för insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor. Vi fortsätter även att kvalitetssäkra arbetet med själva databasen.

 • Förberedelser för nästa insamling. Planen är att statistiken för 2023 ska samlas in i början av 2024. Efter det siktar vi på att Silo-databasen blir publik och att alla ska kunna ta del av statistiken. Silo-databasen kommer då innehålla statistik kring kommunernas inköp av livsmedel för både 2022 och 2023.

Våren 2022 beviljades MATtanken medel från EU:s Landsbygdsprogram, till arbetet med SILO. Statistikenheten vid Jordbruksverket tillsammans med MATtanken fick i uppdrag att driva ett pilotprojekt med syfte att samla och publicera livsmedelsstatistik, offentlig sektor.

 • Pilotprojektet bemannades och arbetet startades upp.

 • Pilotprojektet avgränsades. Pilotprojektet hanterar kommunernas livsmedelsstatistik.
 • Pilotdatabas. Hösten 2022 pågick arbetet med att sätta upp och göra de första provkörningarna av pilotversionen av SILO-databasen. Inköpsstatistik från 34 kommuner utgjorde grunden i piloten. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 22 juni om status i arbetet med SILO. I november var pilotversionen av SILO-databasen på plats. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 15 december om status i arbetet med SILO.

 • Pilotinsamling. I februari 2023 ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel från föregående år (2022).

 • Databashantering. Våren och sommaren 2023 har det pågått arbete med att tanka in all data i SILO-databasen och att på olika sätt presentera resultaten av pilotinsamlingen. Läs nyheten: Lyckad pilotinsamling av livsmedelsstatistik.

 • Återkoppling från respondenter och intressenter. Kommunerna fick möjlighet att återkoppla kring insamlingen, resultaten och arbetet framåt i samband med ett digitalt möte i april. Alla som ville veta mer om hur det gått med insamlingen av nationell livsmedelsstatistik var inbjudna till ett möte den 16 maj för information och visning av Silo-databasen.

 • Pilotprojektet avslutades i slutet av sommaren 2023. Därefter har vi inlett nästa fas med arbete kring presentation av resultat, metod- och kvalitetsutveckling samt förberedelser för nästa insamling 2024.

Arbetsgrupp: Medarbetare på Jordbruksverkets statistikenhet, projektledare Saranda Daka, jordbruksekonomisk statistiker Marie Leijon Cedermark och statistiker Jesper Fransson tillsammans med MATtankens projektledare Eva Sundberg, samordnare Anna Lundstedt och kommunikationssamordnare Anna Kim-Andersson.

Styrgrupp: Maria Gustafsson, chef Landsbygsnätverkets kansli, Ann-Marie Karlsson, chef statistikenheten, Jordbruksverket och Maria Lindsäth, chef Livsmedelskedjan och exportenheten, Jordbruksverket.

Referensgrupp, kommuner som ingick:

 • Falkenbergs kommun
 • Göteborgs stad
 • Hedemora kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Lidköpings kommun
 • Lunds kommun
 • Motala kommun
 • Sala kommun
 • Skövde kommun
 • Stockholms stad
 • Södertälje kommun
 • Varbergs kommun
 • Vaxholms kommun
 • Växjö kommun
 • Östersunds kommun

Finansiering: Projektets pilotfas och arbetet 2023-2024 finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.

Välkommen att kontakta oss

Sänd frågor som rör insamlingen av livsmedelsstatistik till e-post:
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Eller kontakta Eva Sundberg, MATtanken, mobil. 073-232 55 70.

Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

– En kontinuerlig insamling ger förutsättningar för att mäta, följa upp och genomföra benchmarking. Livsmedelsstatistiken för offentlig sektor kommer även att ge svar på om det ser olika ut i olika delar av landet och hur utvecklingen ser ut över tid, säger Eva Sundberg, MATtanken.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post