Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

SILO, livsmedelsstatistik för offentlig sektor

Aktuellt

Under hösten 2023 pågår arbete med SILO. Det handlar om att kvalitetssäkra och utveckla metoden för insamling och publicering av data.

Här kan du läsa MATtankens artikel: Resultat från SILO-arbetet.

Här kan du läsa den uppföljande artikeln: Mer data från SILO-databasen.

SILO står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Syftet med SILO är att samla in och sammanställa statistik för att få kunskap och kunna följa utvecklingen över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor.

Arbetet med SILO startade som ett pilotprojekt som pågick från våren 2022 till sommaren 2023. I pilotprojektet togs en metod fram som sedan användes för insamling och publicering av livsmedelsstatistiken. Arbetet resulterade i att det nu finns en databas, den så kallade SILO-databasen, där kommunernas livsmedelsstatistik från 2022 är inlagd.

Läs mer i avsnitt 3. Silo började som ett pilotprojekt.

En samlad statistik över livsmedelsinköpen till offentlig sektor finns inte sedan tidigare. SILO är ett unikt arbete där myndigheter och kommuner samverkar. Det finns många intressenter från alla led i kedjan som har intresse av denna information.

Att med SILO som grund kunna analysera den konsumtion som finansieras av skattemedel är viktigt för att kunna följa upp målen inom exempelvis livsmedelsstrategin, folkhälsomålen, de nationella miljömålen och i genomförandet av handlingsplanen för Agenda 2030.

SILO bidrar till transparens eftersom det blir synligt vad som köps in för alla led i livsmedelskedjan. Inköpsstatistik kan på sikt bidra till innovation och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Datan underlättar även benchmarking mellan kommunerna.

Vad som serveras i offentligt finansierade restauranger är dessutom en inspirationskälla för annan livsmedelskonsumtion. Det som finns på de offentliga tallrikarna kan påverka såväl hushållens matvanor som vad som efterfrågas i privata restauranger.

Våren 2021. I Jordbruksverkets rapport Hållbara livsmedelssystem – definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.nämndes behovet av förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor.

Våren 2022 beviljades MATtanken medel från EU:s Landsbygdsprogram, till arbetet med SILO. Statistikenheten vid Jordbruksverket tillsammans med MATtanken fick i uppdrag att driva ett pilotprojekt med syfte att hämta in, samla och publicera livsmedelsstatistik, offentlig sektor. Pilotprojektet avgränsades till att hantera kommunernas livsmedelsstatistik.

Hösten 2022 pågick arbetet med att sätta upp och göra de första provkörningarna av pilotversionen av SILO-databasen. Livsmedelsstatistik från 34 kommuner utgjorde grunden i piloten. I november var pilotversionen av SILO-databasen på plats. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 15 december om status i arbetet med SILO. Länk till annan webbplats.

I februari 2023 ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel från föregående år (2022), som en del av pilotprojektet.

Våren och sommaren 2023 pågick arbete med att tanka in all data i SILO-databasen och att på olika sätt presentera hur det gått med arbetet i pilotprojektet. Läs nyheten: Lyckad pilotinsamling av livsmedelsstatistik. Länk till annan webbplats. Kommunerna fick möjlighet att återkoppla kring insamlingen.

I slutet av sommaren 2023 avslutades pilotprojektet och arbetet med SILO övergick till att bli en del av MATtankens ordinarie arbete i samarbete med statistikenheten vid Jordbruksverket.

Hösten 2023 fortsätter MATtanken arbetet kring presentation av resultat, metod- och kvalitetsutveckling samt förberedelser för nästa års insamling.

Innan insamlingen drog igång skedde samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt SFS 1982:668 om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Information om SILO och förfrågan om att lämna data över inköpta livsmedel för 2022 sändes via e-post till samtliga kommuner i början av februari 2023. Påminnelse sändes sedan vid två tillfällen. (Mejlinformationen föregicks av information om SILO-projektet i MATtankens kanaler, bland annat med målgrupp offentliga måltidsverksamheter.)

Mailet sändes till personer som är ansvariga för måltidsverksamheten eller som ansvarar för upphandlingen av livsmedel i kommunen. I de fall där det inte gått att få fram någon mailadress att skicka förfrågan till så sändes mailet till kommunens officiella e-postlåda med önskan om vidarebefordran till rätt person. I de fall där det finns kommunsamarbete kring upphandling och inköp har en person kunnat lämna statistik för flera kommuner.

Kommunerna skickade den efterfrågade informationen i Excel-format via e-post till Jordbruksverket. Det var Jordbruksverkets statistikenhet tillsammans med MATtanken vid Landsbygdsnätverkets kansli som tog emot och hanterade de inkomna filerna.

MATtankens och Jordbruksverkets förfrågan gällde uppgifter om vilka livsmedel som köptes in under 2022. Förfrågan gällde alla livsmedelsinköp som gjorts i kommunen. Se nedan vilka uppgifter som efterfrågades.

 • Varuområde (endast djupfryst, färskvaror/kylvaror, kolonial/speceri och nutrition).
 • Huvudgrupp (exempelvis mejerivaror).
 • Varugrupp (exempelvis lättmjölk).
 • Leverantör.
 • Leverantörens artikelnummer.
 • Artikelnamn (exempelvis Lättmjölk 10 L Bib).
 • Producent.
 • Märke.
 • Kronor.
 • Kilo.
 • Ekologiskt.
 • MSC.
 • Kravmärkt.
 • Produktens tillverkningsland.
 • Råvarans ursprungsland.

För 2022 finns statistik från 223 kommuner inläst i SILO-databasen. Ambitionen är att statistik från samtliga 290 kommuner ska finnas med i framtiden. Se vidare avsnitt 9. SILO i framtiden.

Arbete pågår med att kontakta de kommuner som inte reagerat alls på förfrågan om livsmedelsstatistik, för att ta reda på orsaken. Kontakt har även tagits med de kommuner som skickat filer som inte är möjliga att läsa in i databasen för att diskutera lösningar.

Typ av måltidsorganisation. Många av kommunerna har en kommunövergripande måltidsorganisation. I de flesta fall är det därifrån som livsmedelsstatistiken har lämnats. Tillgången till digitala stödsystem och hur man har organiserat måltidsverksamheten påverkar kommunernas möjlighet att lämna statistik över samtliga livsmedelsinköp.

 • MATtanken/Jordbruksverkets bedömning är att vi fått ta del av huvuddelen av livsmedelsinköpen. I samband med nästa insamlingstillfälle kommer vi att komplettera med en enkät i vilken vi ber kommunerna svara på vad som ingår och vad som eventuellt saknas i statistiken.

Kompletteringsköp. De kompletterande livsmedelsinköp som kommunerna gjort i vanlig matvarubutik eller via beställning på nätet finns inte med i SILO.

Måltider på entreprenad. Hur stor andel av måltidsverksamheten som är utlagd på entreprenad skiljer sig mellan kommunerna. I de allra flesta kommuner drivs måltidsverksamheten helt och hållet i kommunal regi men det finns enstaka kommuner där allt är utlagt på entreprenad. Statistik över de livsmedelsinköp som görs av privata aktörer finns i dagsläget inte med i SILO.

 • I framtiden kan även de livsmedel som köps in av privata aktörer kunna ingå i statistiken. För att göra detta möjligt krävs att kommunerna avtalar med sina upphandlade entreprenörer att de ska tillhandahålla denna statistik.

Kommunernas livsmedelsstatistik kommer att samlas in årligen. Förfrågan går ut i början året – gällande föregående års inköp. Den insamlade datan publiceras sedan, senare under våren.

Under våren 2024 är planen att livsmedelsstatistiken från både 2022 och 2023 blir publik.

Successivt under arbetets gång utvecklas metoden och SILO-databasen fylls på med årlig statistik från kommunerna.

Målsättningen är att vidga SILO till att omfatta även regionernas livsmedelsstatistik. Längre fram kan det bli aktuellt att samla in statistik kring livsmedelsinköp även från statliga myndigheter.

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor om SILO, skicka e-post till:
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Eller kontakta Eva Sundberg, MATtanken på telefon 073-232 55 70.

Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

– En kontinuerlig insamling ger förutsättningar för att mäta, följa upp och genomföra benchmarking. Livsmedelsstatistiken för offentlig sektor kommer även att ge svar på om det ser olika ut i olika delar av landet och hur utvecklingen ser ut över tid, säger Eva Sundberg, MATtanken.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling