Landsbygdsnätverket

Aktivitetsplan 2023-2024

Prioriteringar för Landsbygdsnätverket 2023-2024

Nätverk för att många ska bidra

Landsbygdsnätverket är det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Vi finns för att många ska bidra till att nå målen med GJP men också havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet (HFV-programmet). I GJP ingår mål om landsbygdsutveckling genom Leader. Därför är nätverket även en plattform för att utveckla kunskaper i landsbygdsutveckling.

I nätverket samlas vi som representerar organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskning och utbildning samt myndigheter.[1] Genom att vara aktiva nätverksmedlemmar ska vi lära oss av varandra och samarbeta. På så vis bidrar vi tillsammans till målen i GJP och HFV-målen samtidigt som vi skapar mervärden för oss själva och våra egna organisationer.


Under 2022 genomförde den dåvarande styrgruppen en framtidsdialog för att ta reda på vilka mervärden som motiverar medlemmar att vara med i nätverket. Resultatet av dialogen ligger till grund för prioriteringarna för 2023-2024. Här är två citat från framtidsdialogen som speglar vad flera deltagare lyfte:

Det handlar inte bara om att byta information, utan också att tillsammans med andra ta steget mot lösningar på problem

I Landsbygdsnätverket kan vi nätverka med andra än de vi redan nätverkar med

Tre specifika mål

Verksamheten 2023-2024 styrs av tre specifika nätverksmål:

 • Medlemmar ska tillsammans ha genomfört aktiviteter som utvecklar deras kunskap och samarbeten för hållbara livsmedelssystem, i synnerhet i sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.
 • Medlemmar ska tillsammans ha genomfört aktiviteter som på nationell och internationell nivå utvecklar deras kunskap och samarbeten inom landsbygdsutveckling genom Leader.
 • Nätverket ska utifrån medlemmarnas nytta ha bistått förvaltningen i genomförandet av strategiska GJP-planen och HFV-programmet.

Verksamheten byggs underifrån inom ramen för målen och medlemmarna är därför både utförare och direkta målgrupper för aktiviteterna i nätverket. Nätverket skapar alltså mervärden för såväl medlemmarna, inklusive förvaltningsmyndighet och handläggande myndigheter, som för den strategiska GJP-planens och HFV-programmets målgrupper.

Ungas delaktighet ska vara en viktig utgångspunkt för all verksamhet inom nätverket.

Vi är en del av det europeiska nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket är en viktig tillgång för all verksamhet i vårt nationella nätverk. I vårt uppdrag, enligt EU förordningen, ska vi delta i och bidra till den verksamhet som bedrivs i det europeiska nätverket. Vi har också en roll i samarbetet för EUs Rural Vision 2040.

Genomgående för all verksamhet i nätverket är att den ska de leda till samordning och synergier. Det innebär att aktiviteter ska genomföras på att sätt som ger ökad förståelse, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan olika aktörer, intressen eller kompetenser. Aktiviteterna ska också ge medlemmarna möjlighet till en gemensam analys och problemlösning.

Mål och prioriterad verksamhet 2023-2024

Mål: Medlemmarna ska tillsammans ha genomfört aktiviteter som utvecklar deras kunskap och samarbeten för hållbara livsmedelssystem, i synnerhet med sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.

Det innebär att merparten av nätverkets aktiviteter under dessa år ska handla om:

 • Kunskapsutveckling och innovation i jordbruk, trädgård, rennäring samt i fiske och vattenbruk.
 • Innovationssupport och att främja nationella och internationella samarbeten mellan innovationsprojekt inom jordbruk, trädgård och rennäring.
 • Näringarnas attraktionskraft för att fler ska utbilda sig, arbeta och driva företag i jordbruk, fiske och vattenbruk.
 • Produktion som stärker livsmedelsberedskapen och insatser som främjar hållbar konsumtion.
 • Förståelse och kunskap om målkonflikter och samspel mellan exempelvis konkurrenskrafts- och miljö- eller klimatmål samt hur de vägs samman och skapar synergier.

Nätverksaktiviteterna ska i sin tur leda till följande mål i strategiska GJP-planen och HFV-programmet:

 • Främja en smart, konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen Det inbegriper också specifika mål om att säkra jordbrukarens inkomst och stärka jordbrukarens ställning i värdekedjan.
 • Motverka klimatförändringar, klimatanpassa jordbruket och främja hållbar energi.
 • Främja hållbar utveckling och effektiv användning av naturresurser.
 • Bidra till att hejda förlusten av biologisk mångfald, stärka ekosystemen och bevara livsmiljöer och landskap.
 • Främja generationsskiften.
 • Säkerställa hög livsmedelskvalitet och ett gott djurskydd.
 • Främja hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser.
 • Främja hållbar vattenbruksverksamhet och beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter och därmed bidra till livsmedelstryggheten.

Mål: Medlemmar ska tillsammans ha genomfört aktiviteter som på nationell och internationell nivå utvecklar deras kunskap och samarbeten i landsbygdsutveckling genom Leader.

Det innebär att merparten av nätverkets aktiviteter under dessa år ska handla om:

 • Kunskapsutveckling och innovation i landsbygder genom Leader, bland annat om och för landsbygders värdeskapande roll för hållbar utveckling.
 • Att länka till andra relevanta nationella och europeiska strategier och nätverk.
 • Att främja nationella och internationella samarbeten mellan leaderaktiviteter.

Nätverksaktiviteterna ska i sin tur bidra till följande mål i strategiska GJP-planen:

 • Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära bioekonomin och hållbart skogsbruk.
 • Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt främja hållbar energi.

Mål: Nätverket ska utifrån medlemmarnas nytta ha bistått förvaltningen i genomförandet av strategiska GJP-planen och HFV-programmet.

Det innebär att merparten av nätverkets aktiviteter under dessa år ska handla om:

 • Sprida information om ersättningarna och stöden. I synnerhet gäller det inom de områden där målen med strategiska GJP-planen och HFV-programmet riskerar att inte uppnås.
 • Omvärldsbevaka exempelvis vid prioritering och utformning av utlysningar och vid analys av genomförandet.
 • Bidra till övervaknings- och utvärderingskapacitet samt sprida resultaten och därmed också öka lärande bland medlemmarna i nätverket.

Nätverksaktiviteterna ska i sin tur bidra till följande nätverksmål:

 • Bidra till att öka kvaliteten i genomförandet av strategiska GJP-planen och HFV-programmet.

Uppföljning av nätverksresultat

Det är medlemmarna med stöd av nätverkskansliet som utför de flesta nätverksaktiviteterna. Varje aktivitet ska följas upp och rapporteras till styrgruppen i en lägesrapport vid varje styrgruppsmöte.

Uppföljningen ska beskriva:

 • aktiviteter som genomförts,
 • hur många som deltog,
 • vilka kategorier av aktörer som de representerade samt
 • på vilket sätt de bidrog till de specifika målen samt kan antas bidra till målen i strategiska GJP-planen och HFV-programmet.

I möjligaste mån ska det finnas en aktivitetsutvärdering som också ställer frågorna om de som deltagit:

 • fått en ökad kunskap och
 • skapat eller stärkt kontakter med andra än de normalt samarbetar med.

I vissa avseenden handlar aktiviteterna om informationsspridning och då ska de i möjligaste mån följas upp med hur många som nåtts av informationen.