Landsbygdsnätverket
Två limpor på en bänk i storköksmiljö, med två kockar i bakgrunden.

Helhetssyn och beredskap - viktiga delar i Grästorps kommuns måltidspolicy. Foto: Måltidsenheten Grästorps kommun

Krisberedskap nytt område i Grästorps måltidspolicy

Användbar i praktiken, välförankrad, i samklang med nationella riktlinjer och med koppling till kommunens klimatlöften. Det var ledorden inför arbetet med Grästorps kommuns nya måltidspolicy som antogs 2022.

– Jag ser en välförankrad måltidspolicy som ett mycket viktigt dokument för att kunna driva en måltidsutveckling med helhetssyn i kommunen. Policyn är tämligen konkret för att tydliggöra våra ställningstagande på områden som ofta väcker frågor såväl inom organisationen som hos kommuninvånare, berättar måltidschef Åsa Carlstein.

Nuläge och målbild

Att ha en helhetssyn på de offentliga måltiderna inom kommunen tycker Åsa Carlstein är viktigt och det framgår även i måltidspolicyn

Innehållet är till stora delar uppdaterat och utökat, jämfört med tidigare policy. Helt nytt är det korta avsnittet Säkerhet och beredskap samt att måltiderna inom LSS hanteras separat,

- Åsa Carlstein, måltidschef

Hon berättar att samarbete över verksamhetsgränserna både fungerar bra och har stor utvecklingspotential. På detta område är måltidspolicyn både en nulägesbeskrivning och en målbild.

Åsa Carlstein

Åsa Carlstein, måltidschef.

Förståelse inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns ett etablerat och nära samarbete med såväl chefer som andra yrkesroller.

– Under hösten har jag hållit en utbildning för alla som jobbar inom äldreboende. Vi började med äldres näringsbehov, måltidsrelaterade problem och förebyggande av undernäring i praktiken. Nu i vår och höst kommer vi att fortsätta med livsmedelshygien, måltidsmiljö och bemötande. Fördelen med att vi håller dessa utbildningar i intern regi är att de blir helt anpassade efter våra förutsättningar, att vi kommer varandra nära även ”som människor”, skapar förståelse för varandras verksamheter och ser hur vi kan jobba ännu smartare just hos oss.

Nytt samarbete inom skolan

Kring skolmåltider är samarbetet nyare och där pågår ett arbete med att presentera hur måltidsenheten ser på till exempel skolmåltidens möjlighet att bidra till lärande och måluppfyllelse.

– Måltidsenheten medverkar också på så kallade husmöten, elevråd och i viss mån även föräldramöten, berättar Åsa.

Bild på Grästorps kommuns måltidspolicy

Koppling till klimatlöften

Grästorps kommun har antagit Västra Götalands klimatlöften, där löfte 20 lyder: ”Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.” Under arbetet med måltidspolicyn såg Åsa Carlstein en naturlig koppling mellan löfte 20 och skolans läroplans mål om lärande för en hållbar utveckling.

– Att detta löfte redan var antaget tror jag absolut hjälpte till för att vinna gehör för policyns formulering ”Vi använder måltiderna inom Barn och Utbildning för att bidra till uppfyllelse av detta mål (Klimatlöfte 20).” Övriga antagna klimatlöften hjälper också till för att få acceptans för anpassningar som måste göras för att uppfylla dem, säger hon.

Ett nytt ämne i den antagna policyn är Säkerhet och beredskap. Hur arbetar ni med dessa frågor?

– Vi har bland annat gjort bemanningsplanering för köken utifrån olika krisscenarier, nödvattenplaner är under framtagande och ett av två utsedda kriskök har hittills försetts med reservaggregat. Grästorps kommun har också byggt och fyllt ett förråd med livsmedel till krismenyer. Ett arbete pågår för att omsätta dessa livsmedel i ordinarie menyer.

Förteckning över svenska kommuners måltidspolicyer

Här hittar du MATtankens förteckning över måltidspolicyer.

Kontakta oss med uppdaterad information

Finns din kommuns måltidspolicy/kostpolicy med i MATtankens förteckning? Har vi länkat till rätt version av ert dokument? Hjälp oss att hålla förteckningen över måltidspolicyer uppdaterad.

Hör av dig till oss på mattanken@jordbruksverket.se med din information.

Senast uppdaterad