Landsbygdsnätverket
Grillkväll utanför Lina och Evas lanthandel

Grundläggande service

För att jobb ska finnas och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, vistas som besökare samt starta och driva företag.

I grundläggande service ingår livsmedel, drivmedel, post/paket, betaltjänster och apoteksvaror. Ombudsfunktioner är också viktiga delar. Förutom Apoteket ingår där Systembolaget och Svenska Spel. Kort sagt - grundläggande service är en plattform för att kunna gå vidare i en framgångsrik process för att ytterligare utveckla landsbygden och ta tillvara den utvecklingskraft som finns i alla delar av Sverige.

I ett servicesammanhang är dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder särskilt viktiga eftersom de ofta även erbjuder en rad andra tjänster. Butikerna kan vara ombud för post, apotek och systembolag. Butiken är inte sällan kundernas enda möjlighet till kontanthantering. Butikens funktion som mötesplats gör att den lämpar sig utmärkt som plats att sprida information till besökare och medborgare om utbud från näringslivet och om kommunen och dess tjänster. Även vissa drivmedelsstationer har motsvarande funktion som ett nav för samlad service. Besöksnäringen är en bransch på stark frammarsch, i synnerhet på landsbygden, och också här spelar god tillgång på service en avgörande roll.

Men där problem uppstår finns ofta människor med kreativa idéer och därför ser vi nu nya servicelösningar växa fram på många håll, exempelvis digital lanthandel och nya distributionssätt.

Långsiktigt hållbar servicestruktur

För att skapa en långsiktigt hållbar servicestruktur är det viktigt på vilket sätt man går tillväga:

  • Att man utgår från lokala behov och förutsättningar och att man tillvaratar det lokala engagemanget samt
  • att det finns en vilja till långsiktig samverkan mellan det offentliga, privata och ideella.

I många fall finns idéer ute i gles- och landsbygder om vad som behöver göras på lokal nivå för att stärka tillgängligheten till service, men man saknar medel. I andra fall finns viljan och engagemanget att göra något på lokal nivå men man har behov av både goda idéer/exempel och medel, men även verktyg för hur man ska gå tillväga.

​Samverkan för servicelösningar

Erfarenheten pekar på att det måste finnas en långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån när det gäller olika slag av servicelösningar.

Det finns ett ökat behov av att förbättra och öka det lokala engagemanget för att beskriva behoven och skapa servicelösningar. Det finns också ett behov av ett ökat kommunalt engagemang och att kommunerna uppmuntrar lokala initiativ.

I takt med att tillgången till service i gles- och landsbygder försämras ökar också medvetandegraden om servicens betydelse för att kunna vistas, bo och verka i alla delar av landet. Många aktörer är redan engagerade i arbetet med att behålla och förbättra tillgången till service i Sveriges gles- och landsbygder. Insatser görs på lokal, kommunal, regional och nationell nivå, men den fortsatt negativa utvecklingen pekar på att det finns ett uppenbart behov av samordning på alla nivåer.

Samverka över sektoriella gränser

Samtidigt är det viktigt att förbättra förutsättningarna för de servicepunkter och landsbygdsbutiker som finns idag genom att stimulera utvecklingen i lokalsamhället runtom handeln. Ett attraktivt och dynamiskt lokalsamhälle lägger grunden för ett mer stabilt underlag för servicegivarna. Det är därför viktigt att samverka även över sektoriella gränser och stimulera synergieffekter mellan utvecklingsinsatser för service och besöksnäring, näringsliv, infrastruktur och kollektivtrafik.