Landsbygdsnätverket
Elmia Lantbruk

Premiär för Kunskaps- och innovationstorget

På Kunskaps- och innovationstorget på Elmia Lantbruk träffar du en lång rad forskare från SLU, JTI, SP och Linköpings universitet. Här finns också företrädare för rådgivning och utbildning från Agroväst, Vreta kluster, Biologiska yrkesskolan, Naturbruksskolornas förening, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med sina naturbruksgymnasier samt Landsbygdsnätverket med innovationssupportrarna.

Genom att samla olika aktörer inom kunskaps- och innovationskedjan till ett gemensamt torg vill vi visa på vår gemensamma målsättning att forskare, rådgivare och praktiker i högre utsträckning ska samverka i till exempel innovationsprojekt, multiaktörsprojekt och nationella forskningsprojekt. 

Vi tror att samverkan är en förutsättning för ett behovsanpassat och effektivt forsknings- och utvecklingsarbete. Med samverkan får vi fler framgångsrika innovationer och en snabbare användning i praktiken av de resultat som kommit fram.

Publicerades