Landsbygdsnätverket
SWOT-analys

Öppet för oslipade diamanter

För att kartlägga hur deltagarna uppfattar EIP-Agri genomfördes en SWOT-analys vid halvtidskonferensen.

"Gruppbildningsstödet öppet för oslipade diamanter" var en av de styrkor med EIP-Agri som skrevs upp i SWOT-analysen. Vårt val av att ha en tvåstegsansökan, där det är enkelt att få det första gruppbildningsstödet i form av en klumpsumma uppskattas. Från flera av bikupediskussionerna angavs att det är mycket fördelaktigt med 100 % stöd, liksom att det är väldigt positivt att kunna bilda en innovationsgrupp med många olika kompetenser.

Bland möjligheterna med EIP-Agri lyftes att de kontakter som skapas via innovationsgruppen och internationella kontakter kan ha stor betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete liksom för att innovationerna kommer ut snabbare och bredare på marknaden.

Inte oväntat angav man krånglig administration, otydligt ansökningsformulär och långa handläggningstider som svagheter med EIP-Agri. Det som också är gemensamt med andra EU-stöd är att det inte går att få förskott, vilket gör att mindre projektägare kan få likviditetsproblem. De ska betala kostnaderna i projektet och kan få likviditetsproblem om stödutbetalningen dröjer.

Att alla banker inte litar på att innovationsstödet kan fungera som säkerhet bidrar till detta.

Tilltagande revisionskrav och tung administration ses som hot mot EIP-Agri. Ett annat hot som lyftes var att man i bedömningssystemet hittills har haft svårare att hantera ”mjuka” innovationer.

Publicerades