Landsbygdsnätverket
Inno4grass

Inno4Grass – samverkan mellan forskning och praktik

Inno4Grass stimulerar vallinnovationer

EIP-Agri samverkar på olika sätt med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. På flera sätt stimuleras kontakten mellan forskning och praktik, exempelvis multiaktörsprojekt, tematiska nätverk, fokusgrupper och seminarier.

Åttio miljarder Euro är avsatta för att finansiera multiaktörsprojekt och tematiska nätverk under perioden 2014–2020 inom Horizon 2020. Genomgående för satsningarna är dels innovationer, dels aktörssamverkan.

Inno4Grass – samverkan mellan forskning och praktik

Ett exempel på tematiskt nätverk där Sverige är partner är Inno4Grass – "Mer innovationer för hållbar vallproduktion i Europa". Där ingår 20 viktiga lantbrukarorganisationer, rådgivningsföretag, utbildnings- och forskningsinstitutioner från åtta EU-länder,Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. Gemensamt är att vallen utgör en stor andel av jordbruksarealen och produktionen av mjölk samt nöt- och fårkött har stor ekonomisk betydelse. Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen representerar Sverige i projektet som pågår 2017–2019.

Samarbetet mellan jordbrukare, rådgivare och forskare kan bli bättre i de berörda länderna. De senaste forskningsresultaten har inte blivit tillräckligt tillämpade i praktiken och värdefull kunskap om vallen slår igenom mycket sent hos lantbrukarna. Dessutom sprids inte information om nyheter som introducerats på gårdsnivå effektivt i alla medlemsländer.

Mål och förväntade resultat

Det övergripande målet är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att säkerställa tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Lönsamheten för europeiska vallodlare ska öka och samtidigt ska miljövärdena bevara. Syftet med Inno4Grass ligger helt i linje med resultatet från EIP-Agri:s fokusgrupp "Permanenta gräsmarker" som identifierade behovet av innovationer och möjliga bidrag från vallen för en lönsam och hållbar mjölk-, nötkötts- och fårproduktion i Europa.

Nätverket kommer att bidra till spridning av befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom vallområdet samt stimulera utbyten mellan regioner och länder. Detta kommer att uppnås genom att:

  • fånga upp nyheter från innovativa gårdar granskade i 85 fallstudier, samt analysera och sammanställa dem för jordbrukare och rådgivare
  • arrangera intervjuer samt digitala och fysiska mötesplatser i alla deltagande länder
  • producera informationsmaterial (innovationsbeskrivningar, videoklipp, broschyrer, kursplaner för studenter och rådgivare inom jordbruket etc.)
  • utarbeta förslag till utbytesprogram inom vallområdet
  • mata nationella och europeiska Wikimedia samt databasen "Encyclopedia Pratensis"
  • utveckla innovativa beslutsstödssystem och behovsstyrda forskningsprogram.
Nilla Nilsdotter-Linde

Foto: Åsa Nilsdotter

Smakprov på Vreta Kluster 28 november

Redan den 28 november ges smakprov på innovativ grovfoderodling och ny teknik på Svenska Vallföreningens årsmötesseminarium på Vreta Kluster där bl.a. en av de intervjuade lantbrukarna Nicolaus Cederblad medverkar, svenskavall.se. Detta är bara en början... Håll utkik efter flera aktiviteter inom Inno4Grass!

Nilla Nilsdotter-Linde, innovationssupport växtodling, forskare SLU, sekreterare Svenska Vallföreningen, 070-662 74 05

Läs mer på Inno4grass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades