Landsbygdsnätverket
Bild på Madelen Nilsson

Madelen Nilsson på Tillväxtverket om hur de bidrar till innovationsutveckling i de gröna näringarna. Foto Anneli Sundqvist

Hallå där Madelen Nilsson

Madelen Nilsson är ämnesansvarig för arbetet om innovation och smart specialisering på Tillväxtverket.

Vad jobbar du med?
– Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. I Sverige är det regionerna som har ansvaret att ta fram prioriteringarna och jag håller samman nätverk för arbetet.

Hur bidrar Tillväxtverket till innovationsutveckling i de gröna näringarna?– Tillväxtverkets verksamhet handlar om att arbeta långsiktigt för att stötta företagen brett i alla delar av Sverige, och på olika sätt skapa förutsättningar för företagen att kunna höja innovationsförmågan, öka konkurrenskraften och bidra till en hållbar tillväxt.

– Att öka innovationsgraden är helt centralt om vi ska kunna uppnå målen i den svenska livsmedelsstrategin. Regeringen har i en andra handlingsplan beviljat 850 miljoner kronor i olika insatser under 2020-2025, och där har Tillväxtverket fått en central roll som samordnande myndighet.

– Detta handlar bland annat om regelförenkling för att möjliggöra fokus på innovation och utveckling. Vi analysera den samlade regelgivningen inom sektorn och förenklar genom utveckling av webbplatsen Verksamt.se, kopplat till digital tillståndsgivning. Det handlar även om kompetensförsörjning – att trygga livsmedelssektorns tillgång till rätt kompetens för att möjliggöra innovativa och konkurrenskraftiga företag i livsmedelssektorn.

– Vi bidrar även med mer direkta insatser till företag, som affärsutvecklingscheckar som riktar sig till små och medelstora företag med inriktning digitalisering, internationalisering och automatisering.

Vad är Tillväxtverkets uppdrag när det gäller samordning?
– Tillväxtverket har i uppdrag att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, nationellt och regionalt, för ett stärkt genomförande av Livsmedelsstrategin.

– Vi förmedlar också bidrag till Sweden Food Arena, som är näringens samverkansarena för en mer innovativ och konkurrenskraftig livsmedelssektor.
– I samordningsuppdraget etableras just nu olika arenor för samordning i det nationella och regionala livsmedelsstrategiarbetet. Vi riggar en samlad kommunikation kring livsmedelsstrategins mål och resultat, och bättre kunskap om livsmedelssektorn och livsmedelsföretagens behov.

– Vi är också med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande på landsbygderna.

Kan tillväxtverket bevilja medel för utvecklingsprojekt?
– Inom samordningsuppdraget har vi en mindre pott varje år för strategiska utvecklingsprojekt. I år har vi fattat beslut om ett pilotprojekt, Innovation i livsmedelskedjan, som ska kartlägga innovationsgraden och hur företagen kan stödjas för att ta till sig ny kunskap och innovera mera. Vi ska också bevilja medel till en pilot med fokus på att mäta klimateffekter i lantbruket, och eventuellt en kring kompetensförsörjning inom kött och chark. Tillväxtverket har också medfinansierat en förstudie kring en nationell databasinfrastruktur för Sveriges lantbruk.

Vilka möjligheter har ni att stödja regionala projekt?
– Just nu pågår ett stort arbete med att skriva regionala program runt om i landet. De kommer att hämta pengar ur den europeiska regionalfonden 2021–2027. Tillväxtverket kommer troligen senare under 2021 att öppna för ansökningar till programmen. Utlysningar handlar vanligen om att projekt ska främja små och medelstora företag. De som driver projekten är oftast företagsorganisationer, regionala aktörer eller högskolor.

– Om innovationsutvecklingen handlar om något som finns med i en regions smarta specialiserings-strategi eller för att ställa om till en mer hållbar utveckling, kan det finnas möjligheter till det de kommande sju åren. Men inte sådant som handlar om primärproduktion, för det finns andra program för det. Däremot kan det finnas medel för områden som vidareförädling och diversifiering.

Publicerades