Landsbygdsnätverket
Betesdjur på betesmark. Vita kor

Foto: Torbjörn Pettersson

Digitaliserad teknik för att främja betesdrift

Digital teknik kan göra betesbaserad produktion mindre arbetsintensiv, bidra till bättre djurskydd och ökad miljönytta. Främsta orsaken till att lantbrukare med betesdjur inte väljer digital teknik är kostnaden, därefter kommer problem med att få tekniken att fungera i praktiken.

Jordbruksverket har gett ut en rapport i samarbete med andra myndigheter* om möjligheter och hinder för fortsatt digitalisering inom djurhållningen.

– Den digitala tekniken utvecklas snabbt. Inom den betesbaserade köttproduktionen är utmaningen främst att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor, säger Torben Söderberg på Jordbruksverket, som varit redaktör för rapporten.

För att öka användningen av den digitala tekniken är det viktigt att den digitala tekniken är lönsam, tillförlitlig och användarvänlig.

Myndigheterna kan bidra

Det kan bli kostsamt för mindre djurgårdar att skaffa den nya tekniken. Myndigheterna kan främja utvecklingen av digital teknik i betesbaserad produktion genom att verka för en heltäckande digital infrastruktur, understödja standarder, justera regelverket inom vissa områden samt införa extra stöd till mindre djurbesättningar.

Bidra till bättre djurskydd och miljönytta

De digitala tillämpningar som är mest intressanta idag i betesdrift är journalföring, märkning i livsmedelskedjan, djurtillsyn, stängsling och produktionsplanering.

Kalv med öronbrickor

Foto: Ulf Nylén

Elektroniska öronbrickor ger fördelar

Med elektroniska öronbrickor kan djurens identitet läsas av säkrare. Digitala öronbrickor sparar tid vid transporter, förflyttningar och vid tillsyn samt underlättar certifieringar. De ger också ökad personlig säkerhet för djurskötaren vid hantering av djuren.

Virtuella stängsel har potential

Virtuella stängsel har flera potentiella fördelar som att kunna bevara fler skogsbeten och svårstängslade eller avlägsna naturbetesmarker. Virtuella stängsel kan även öka potentialen att återskapa värdefulla naturtyper och stängsla bort känslig fauna eller flora på mark som inte bör betas i början på säsongen. Virtuella stängsel som använder el för att styra djurs beteende är dock inte tillåtet idag i Sverige, eftersom el kan orsaka stress och lidande hos djuren. För att kunna tillåta virtuella stängsel behövs det mer forskning och utveckling av tekniken för att garantera djurens välfärd.

Staten kan främja utvecklingen

Staten kan främja eller styra utvecklingen av digital teknik till att bli mer lättillgänglig och kostnadseffektiv. Det har skapats flera digitala demonstrationsgårdar i Sverige. Både myndigheter och näring bör arbeta mer med information och rådgivning kring digitalisering för att upprätthålla en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion.

För att främja utbyggnad av bredband i glesbygder behöver staten fortsätta att finansiera bredband eller radiolänk i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas.

Om rapporten

Här hittar du rapporten Digitaliserad teknik för att främja betesdrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Rapporten är skriven av CAP & hållbarhet Länk till annan webbplats. (f.d. CAPs miljöeffekter), ett samverkansuppdrag mellan fyra myndigheter; Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten.


Publicerades