Landsbygdsnätverket

Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöregionen EUSBSR är en strategi för att få Östersjöländerna att gå samman för att rädda sitt gemensamma innanhav och få de olika EU-programmen att dra åt samma håll och i slutänden bidra till EU 2020. Tillsammans ska vi lösa gemensamma problem och ta tillvara regionens speciella förutsättningar. Strategin lanserades i juni 2009 och har sedan reviderats någon gång. Aktivitetsplanen för strategin förnyas kontinuerligt och arbetet överbryggar EU:s programperioder.

Östersjöstrategin_opt

Skiss över de policyområden som finns i strategin.

Bakgrundsbeskrivning

Strategin för Östersjöregionen är inget nytt program med nya pengar utan ett försök att se på alla EU-program ur ett "makro-region-perspektiv". Strategin har 13 olika tematiska områden "Policy areas" och inom vart och ett har man beskrivit önskvärda "Common actions" och "Flagship-projects". Varje temaområde har ett koordinerande land med en så kallad PAC (Policy Area Coordinator). Det finns också ett antal horisontella aktiviteter.

De tre huvudmålen för strategin är:

  1. Rädda havet med sex policy-områden.
  2. Koppla ihop regionen med två policy-områden.
  3. Öka välståndet med fem policyområden.

Inom landsbygdsprogrammet finns åtgärder och aktiviteter som berör många av de policyområden som finns i strategin. Inom Bioekonomi finns underområdena Jord- och skogsbruk, landsbygdsutveckling samt Fiske och vattenbruk. Finland har samordningsansvaret (PAC) för jord- skogsbruk. Litauen är PAC för landsbygdsutveckling och ansvaret som PAC för fisk och vattenbruk ligger på Jordbruksverket i Sverige. 

Området Nutri handlar om att minska näringsläckaget till havet till acceptabla nivåer. Hazards handlar om att minska användningen och skadorna av farliga ämnen såväl biocider som hushålls- eller industrikemikalier, Alla policyområden inom huvudmålet att öka välståndet har också bäring på målsättningarna för landsbygdsprogrammet. De horisontella aktiviteterna fysisk planering och klimat har också direkt bäring på landsbygdsprogrammets mål.