Landsbygdsnätverket
european_flags

Foto: Robert Driese

EIP-Agri på EU-nivå

EIP-Agri är en del av en större satsning på innovationer inom tillväxtstrategin Europa 2020 som kallas Europeiska Innovationspartnerskapet, därav förkortningen EIP. EIP-Agris syfte är att hjälpa lantbruket att bli mer produktivt, uthålligt och få större möjligheter att klara rådande utmaningar som tuffare konkurrens, kraftigare prissvängningar, klimatförändringar och hårdare miljökrav.

Det är en stark ambition vilken förutsätter samverkan mellan EIP-Agri och Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Ett internationellt nätverk har inrättats för EIP-Agri. Nätverket ska bidra till

  • att forskningsresultat omsätts i verkliga innovationer,
  • att innovationer sprids över hela EU,
  • att de forskningsbehov man identifierar i praktiken snabbare ska nå forskarna
  • ett gränsöverskridande kunskapsutbyte.

Samordningen på EU-nivå sköts av EIP-Agri Service Pointlänk till annan webbplats

Delta i nätverket

Du kan registrera dig som medlem i det europeiska nätverketlänk till annan webbplats. Vem som helst kan bli medlem. Det är ett utmärkt sätt att möjliggöra att andra med samma intressen kan få kontakt med dig och du kan nå dem. 

Via nätverket kan du få reda på vilka innovationsprojekt som pågår i olika länder, vilka resultat man nått, vilka aktiviteter som ska genomföras och har genomförts inom olika ämnesområden. 

Kartläggning av innovationsprojekt inom EU

En kartläggning är gjord på uppdrag av EIP-Agri Service Point av de 600 innovationsprojekt som var inrapporterade till den gemensamma databasen i april 2018. Du kan läsa matrisen med alla projekt i denna ExcelfilExcel. En enkät skickades ut till alla projekten där cirka 240 svarade och du hittar hela rapporten med enkätsvaren här.PDF I mars 2019 är mer än 1000 projekt inrapporterade.

94 länder och regioner satsar på EIP-Agri

Totalt kommer det bli 118 olika landsbygdsprogram i EU:s medlemsstater och i olika regioner där sådana finns. Inom 94 av landsbygdsprogrammen kommer man att ha stöd till innovationsgrupper. Varje land eller region bestämmer vilka ämnesområden man vill satsa på, bestämmer budget och beslutar om vilka krav som innovationsprojekten ska uppfylla. 

Du kan läsa merlänk till annan webbplats om hur många innovationsgrupper (Operational Groups) de olika länderna och regionerna planerar att ha totalt under programperioden. Stämmer deras planer blir det över 3 200 innovationsgrupper totalt. Där framgår också hur stor andel av hela landsbygdsprogramsbudgeten som avsatts för stöd till samverkan. 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU