Landsbygdsnätverket
Subgroup on Innovation

Subgroup on Innovation träffas fyra gånger per år för att identifiera viktiga områden för EIP-Agriarbetet. Foto: EIP-Agri Service Point

Stort miljöfokus i alla EU:s innovationsprojekt

För ett år sedan påbörjades en kartläggning på uppdrag av EIP-Agri Service Point av de 600 innovationsprojekt som då var inrapporterade till den gemensamma databasen. Idag finns fler än 1000 projekt där.

En enkät skickades ut till alla 600 projekten där cirka 240 svarade. Av dessa projekt startade majoriteten under åren 2016 och 2017 och endast 11 procent redan 2015. Även om socio-ekonomisk hållbarhet och konkurrenskraft är ett ofta angivet tema så är miljömässig hållbarhet det som dominerar. Resurseffektivitet och ökad produkt- och kvalitetssäkerhet är vanliga ämnesområden.

Ungefär 20 procent av projekten har en ny produkt eller en ny teknisk lösning som mål. Att ämnesvalen kan styras av utlysningarna har inte kontrollerats via enkäten. Det är inte så vanligt med öppna utlysningar som de i Sverige.

Lantbrukare och lantbruksorganisationer dominerar

Forskningsinstitut och lantbruksorganisationer dominerar som projektägare, medan lantbrukare är den vanligaste partnern i samarbetsgrupperna. I många projekts referensgrupper har det därutöver funnits upp till 100 lantbrukare, för att testa det som innovationsgruppen kommer fram till. Något som snabbar på implementeringen av innovationen eller projektresultatet. Alla länder och regioner har inte samma krav på en konkret innovation med tydlig innovationshöjd som de i Sverige.

Samarbeten betonas

Vad som lyfts fram som betydelsefullt är att EIP-Agri möjliggjort samarbete med andra sektorer, organisationer och med industrin som exempelvis förädlings- och tillverkningsföretag. Dessa samarbeten ger förutsättningar för andra samarbeten när projekten är över.

Alla innovationsgrupper var nöjda med den hjälp de fått av handläggare och support. Något som är unikt jämfört med annan innovationsstödjande verksamhet. Samtidigt påpekade alla att det var en stor administrativ ansträngning att klara av att göra en ansökan. Det förklarar varför forskningsinstitut ofta är projektägare och projektsökande även om idébärarna är enskilda företagare.

Läs mer

En matris med alla dessa projekt hittar du i denna Excelfil Excel, 489.4 kB, öppnas i nytt fönster. och hela rapporten finns som pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Publicerades