Landsbygdsnätverket
Nyttan med fokusgrupper

Om nyttan med att delta i fokusgrupp

Karin Eksvärd från Inspire Action & Research AB har varit koordinator i en av fokusgrupperna inom EIP-Agri. Läs om hennes erfarenheter från arbetet i gruppen.

Det har varit mycket givande delta i EIP-Agri:s fokusgrupp om agroforestry. Att vara med i en fokusgrupp innebär att samarbeta om frågor inom sitt område med olika aktörer från EU:s alla hörn. Målsättningen är att driva utvecklingen inom EU framåt.

Erfarenheter tas tillvara

Som ”coordination expert” för gruppen blev jag lite orolig i början av planeringen när ämnesområdet var satt till en ganska snäv del av agroforestry. Jag undrade om detta skulle komma att styras till att bli ett arbete där deltagarna ska ”känna sig delaktiga” snarare än ”vara projektet”. De fördomarna kom dock på skam! Det har i det praktiska arbetet funnits stort utrymme för allas erfarenheter och synpunkter. Frågor har stötts och blötts, likheter och olikheter har lyfts och länders behov har blivit tydliga. Att vi i Norden har andra förutsättningar än övriga Europa blev tydligt då och då och jag hade gärna sett att det funnits någon mer nordbo i gruppen som haft större möjligheter att delta i själva mötesdiskussionerna än vad jag hade i min roll.

Växande internationellt nätverk

I gruppen fanns forskare, lantbrukare, rådgivare, och NGO-representanter från 14 olika länder. Dessutom hade vi gäster från DG-Agri, alltså från högsta jordbruksinstans på EU-kommissionen. Mitt och alla deltagares internationella nätverk har växt betydligt. En stor bonus var att se allt arbete som pågår i Europa även om vi inte alltid är så många i varje land.

Uppsatser och rapporter görs tillgängliga

Fokusgrupp i arbete

Att delta i en fokusgrupp kräver mer än bara närvaro på det två träffarna. Det gäller att vara beredd på att bjuda på vad man förstår och kan. Att presentera egna erfarenheter och att skriva korta uppsatser tillsammans med andra deltagare om de aspekter gruppen tillsammans definierar som viktiga för att utveckla ämnesområdet, ger nära kontakter och nya idéer och infallsvinklar. Uppsatserna finns när allt är klart tillgängliga för alla på EIP–Agri Service Points webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ligger även till grund för slutrapporten som hittas på samma ställe.

Sprida kunskapen brett

För arbetet med agroforestry hemma i Sverige har deltagandet i fokusgruppen gjort det tydligt vad som är gemensamma nämnare med andra länder för att komma vidare i utvecklingen. Det gäller även var vi i Sverige och Norden behöver tydliggöra våra behov. Deltagandet har också inneburit ökade möjligheter att få dela tankar och resultat kring agroforestry via journalister som ringt och vill ha synpunkter till sina artiklar, inbjudan att prata om EIP-Agri-arbetet på agroforestry-konferensen i Alnarp i höst och att ämnet lyfts i olika nyhetsbrev och liknande.

Publicerades