Landsbygdsnätverket
EIP-Agri på Wapnö

Hur kan vi förbättra arbetet med EIP-Agri?

Ett tiotal deltagare från fem olika länder samlades den 21-22 augusti på Wapnö utanför Halmstad för att diskutera EIP-Agri. Deltagarna från Tyskland, Nederländerna, Finland och Österrike var inbjudna utifrån att de har hållit på med EIP-Agri under ungefär samma tid som Sverige.

Från Sverige deltog Innovationssupporten och företrädare för Näringsdepartementet och Jordbruksverket. Syftet med träffen vara att lära av varandras erfarenheter för att förbättra arbetet i våra respektive länder och att identifiera var de största utmaningarna finns när det gäller regelverken.

– Det som alla återkommer till är de tuffa kraven på budgetarna i ansökan, säger Inger Pehrson, samordnare för EIP-Agri i Sverige. I Österrike har man haft besök av EU-revisor som slumpmässigt plockade ansökningar om innovationsstöd och noga kontrollerade alla budgetposter. Däremot var det ingen kontroll av om projekten stämde med urvalskriterierna och EIP-Agris syfte.

– Vi är överens om att försöka få EU-kommissionen att försöka få en liberalare syn på hur noga underlaget för handläggarnas rimlighetsbedömningar måste vara med hänsyn till att det är just innovationsprojekt. Det behövs dock många David mot en Goliat!

En annan fråga som diskuterades var kravet på sekretess från innovatörernas sida kontra EU-kommissionens strävan att information om projekten ska vara tillgänglig för alla. Deras krav bottnar naturligtvis i att projekten finansieras med offentliga medel. Det är viktigt att hitta en lagom informationsnivå som inte avskräcker de som har spännande innovationsidéer från att söka stöd.

Publicerades