Landsbygdsnätverket

Hallå där...

Lena Lind, kansliråd på Näringsdepartementet

Lena Lind

Lena Lind.

Nyligen presenterade OECD en studie om innovationer, produktivitet och hållbarhet i svenskt lantbruk. Varför hade regeringen beställt den?

- Kunskap och innovationer är så viktiga frågor i genomförandet av Livsmedelsstrategin och vi ville ha ett bra underlag inför kommande insatser.

Vad finns för viktiga budskap?

- Vi har tidigare haft en bra utveckling av produktiviteten tack vare strukturomvandlingen. Vi har också nått långt när det gäller miljö och djurvälfärd. OECD:s rekommendation var att inte tappa ambitionsnivån på styrkeområdet miljö och djurvälfärd, men jobba mer för att stärka produktiviteten. Vi ska dra nytta av att ett högt kunskapsläge och en bra digital infrastruktur.

Och när det gäller innovationer?

- Vi har för låg innovationstakt inom jordbruks- och livsmedelssektorn. En orsak är att forskningen inte svarar upp mot behoven. Samverkan mellan forskning och industri måste stärkas, bland annat genom att vi utvecklar en långsiktig strategi för forskning och innovation.

- Regler kan driva fram innovationer, men kan också hämma utvecklingen av nya idéer. Man anser också att företag som är mycket stödberoende inte utvecklas lika mycket som de som har mindre andel av intäkterna som stöd. Därför rekommenderar man mindre direktstöd och mer utvecklingsgynnande stöd.

Var det någon fråga som var mer kontroversiell?

- Den fråga som orsakade mest diskussioner gällde institutsrollen. Jordbruksverket, SLU och RISE har alla en institutsroll, men det behövs en bättre samverkan dem emellan och institutsrollen behöver bli tydligare ut mot näringen. Man rekommenderade att det skulle skapas en samarbetsplattform alternativt sammanföra deras institutsfunktioner hos RISE.

Publicerades