Landsbygdsnätverket
Elsa Lagerquist

Elsa Lagerquist, doktorand på SLU, om att delta i EIP-Agris workshop. Foto: Göran Bergkvist

Hallå där...Elsa Lagerquist

Du fick nyss delta i en EIP-Agri-workshop i Nederländerna med cirka 80 andra forskare, lantbrukare, rådgivare och projektledare från 18 olika länder. Vad handlade den om?

- Rubriken var Cropping for the future: Networking for crop rotation and crop diversification. Det handlade precis om det som jag forskar om. Hur man med ökad diversifiering, till exempel genom samodling, kan öka ekosystemtjänster med positiv inverkan på miljö- och klimat.

Vilka är de största utmaningarna?

- Det är att införa åtgärder för att exempelvis öka kolbindning och minska växtnäringsläckage på ett för lantbrukaren företagsekonomiskt acceptabelt sätt. Antingen ska de nya odlingssystemen kunna medföra en tillräckligt hög produktion eller också måste intäkterna öka via ökad betalning på marknaden eller någon form av miljöersättning.

- Det var intressant att ta del av olika länders förutsättningar vilka påverkade vilka system man jobbar med och hur. I Sverige har vi en kortare, men kanske intensivare, odlingssäsong som begränsar urvalet av grödor och odlandet av mellangrödor. Andra länder har andra utmaningar med klimatet, som värme och torka. Klimatförändringar togs framförallt upp av lantbrukare som ett hot.

Fick ni ta del av några innovativa lösningar?

- Ja, vi fick bland annat se försök med hela växtföljden samtidigt på samma fält uppdelat i parallella band (strip cropping) där bredden anpassas efter maskinbredderna. Genom att ha flera grödor nära varandra samtidigt möjliggör man bland annat för fler pollinerande insekter och naturliga fiender att komma åt hela fältet. Odlar man rotfrukter, som kräver tunga transporter vid skörd, så kan band med vall intill användas för att köras på.

Vad betyder det att få delta i en sådan här EIP-Agri-workshop?

- Det gav en väldigt bra omvärldsanalys, vad man jobbar med och hur långt man har kommit. Det var definitivt inspirerande. Sedan innebar det rika möjligheter att knyta värdefulla kontakter med deltagare från andra länder som jobbade med närliggande frågor. Jag rekommenderar absolut andra att delta i en sådan här workshop om det ges möjlighet!

Publicerades