Landsbygdsnätverket
Bild med renar, trädgård och jordbruk och texten nya godkända projekt

Fem nya projekt har fått bifall

Läs om alla nya projekt.

BeeScanning 2.0

Projektet ska utveckla en app som med artificiell intelligens, AI, diagnosticerar bisamhällens hälsa. Målet är att biodlarna ska ha friska bin genom att hitta sjukdomar i tid och att forskningen ska kunna hitta motståndskraftiga bistammar. Ansvarig för projektet är företaget Fribi Holding AB, Lindesberg.

Vildsvinsstopp

Syftet är att ta fram ett koncept för stängsling mot vildsvin, som på sikt även kan användas mot annat vilt. Målet är att utveckla en ny stolpe för elstängsel, utveckla utrustning för att maskinellt sätta upp stolpar och stängsel samt effektivt sköta klippning kring stängsel. Ansvarig för projektet är företaget Agrigera AB.

Fruktodling i nordliga klimat

Engelsk projekttitel: Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northern Europe.
Syftet är att utveckla nya och innovativa odlingsmetoder för högproduktiv odling av äpple anpassad till nordliga klimat för att skapa nya ekonomiska möjligheter, bättre konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet för jordbruk och trädgårdsbruk genom ekonomisk och miljömässig diversifiering. Projektet ska anlägga 10 ha äppelodling. Brännland Cider AB ansvarar för projektet.

Förbättrad IPM i potatisodlingen

Målsättningen med projektet är att ta fram en för potatisodlare tillförlitlig, lätthanterlig och prisvärd prognos och varningsmodell, dvs. ett beslutsstödsystem (DSS, Decision Support Systems) för bekämpning av potatisbladmögel. Samordning och samverkan mellan relevanta områden, kunskap, rutiner och erfarenheter kan leda till att den kemiska bekämpningen i potatisodlingen minskas. Hushållningssällskapet Skåne är projektägare.

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Projektet ska ta fram ett intelligent övervakningssystem för betande djur som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem. Systemet registrerar avvikande beteende och röreslemönster som indikerar risker för djurets hälsa och skapar rekommendationer till djurägaren. Sveriges lantbruksuniversitet är projektägare.

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webbsida Godkända innovationsprojekt

Publicerades