Landsbygdsnätverket

Foto: Shutterstock.

Landsbygdsnätverket från 2023

Ett fortsatt samlat och brett nätverk med ökat fokus på jordbruk och delat ansvar för bredare landsbygdsfrågor. Det är en av slutsatserna i Jordbruksverkets svar på de frågor som Näringsdepartementet bett myndigheten att analysera och rapportera till den 24 september.

Den största delen av finansieringen för den verksamhet som genomförs i Landsbygdsnätverket kommer från den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför har Näringsdepartementet bett Jordbruksverket att beskriva hur nätverket bör fungera nästa programperiod. Hur kan nätverket på bästa sätt bidra till målen med den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken?

En nyhet är att från 2023 ska nätverket bidra till ett bra genomförande av åtgärderna i det som kallas för politikens pelare 1. Detta är de stöd som i första hand syftar till att garantera en viss inkomst till lantbruksföretagen. Här kan nätverket, till exempel genom olika informationsinsatser, belysa hur dessa stöd möter den svenska livsmedelsstrategins mål och miljö- och klimatmål.

Andreas Mattisson är biträdande enhetschef på Jordbruksverkets jordbruks- och analysavdelning. Han ser flera fördelar med ett fortsatt brett nätverk.

– Inte minst behövs bredden i arbetet för att nå livsmedelsstrategiska mål och för att förstärka jordbrukets kunskaps- och innovationssystem. Lantbrukssektorn behöver en arena där de kan möta andra sektorer för att utbyta erfarenheter och utveckla lösningar på gemensamma problem. Ett brett och mångfunktionellt nätverk är också effektivare ur ett förvaltningsperspektiv. Att ha olika nätverk riskerar att splittra målgrupper och skapa konkurrens om aktörer, säger han.

– En annan viktig slutsats är att de som administrerar genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan ta mer hjälp av övriga medlemmar i nätverket för att åtgärderna i planen ska få bra resultat, tillägger Andreas.

Vad är nästa steg?

Nu kommer Näringsdepartementet att titta på svaren och överväga vilka ramar som kommande nätverk kommer att få.

Emma Svensson har samordnat Jordbruksverkets svar.

– Givet den korta svarstiden har Jordbruksverket inte kunnat komplettera och uppdatera dialogen som nätverkets styrgrupp gjorde under 2020. Länk till annan webbplats. Men det finns gott om tid för fortsatt dialog. Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att inrätta det framtida nätverket under 12 månader, efter att EU-kommissionen godkänt den strategiska planen, berättar Emma Svensson.

Mer information

Vill du ha del av Jordbruksverkets svar i sin helhet? Kontakta kansliet@landsbygdsnatverket.se. så sänder vi dokumentet via mejl.

Handlingarna kommer även finnas tillgängliga via Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. framöver.

Publicerades