Landsbygdsnätverket
Rådgivare från Teagasc diskuterar eProfit Manager med en lantbrukare.

Rådgivare från Teagasc diskuterar eProfit Manager med en lantbrukare.

Stärkt lönsamhet genom benchmarking

Ett sätt att använda sig av den digitala tekniken är att hantera och analysera stora datamängder. Det irländska rådgivningsföretaget Teagasc har tagit fram ett verktyg som ska hjälpa lantbrukare att skapa jämförelsetal, så kallad benchmarking, för att stärka deras konkurrensförmåga.

Digitaliseringen har öppnat för en oändlig mängd möjligheter för landsbygdsföretagen. Enorma mängder data samlas in från fält, skogar, växthus och djurstallar inom de gröna näringarna till olika databaser. Det finns samtidigt en fara i det ständigt ökade utbudet av digitala tjänster. Tjänsterna riskerar att mer utgå ifrån vad som är tekniskt möjligt att göra än vad kunden faktiskt behöver. All insamlad data väcker också många frågor, exempelvis gällande ägande- och nyttjanderätten.

Digitalt analysverktyg

– Det är dock uppenbart att digitaliseringen, använd på ett kundanpassat sätt, kan få mycket stor betydelse för olika företags utveckling och lönsamhet. Ett gott exempel är verktyget eProfit Monitor som används för benchmarking mellan olika lantbruksföretag på Irland, säger Inger Pehrson som arbetar med innovationsnätverket och EIP-Agri inom Landsbygdsnätverket.

Benchmarking innebär att man jämför sitt företags verksamhet och prestationsförmåga med andra företags. Syftet är att kunna identifiera sitt företags svaga och starka sidor för att kunna förbättra den egna verksamheten. Genom att jämföra hur man ligger till jämfört med andra företag över år kan man också läsa av resultaten av förändringar som man gjort.

– Ju fler företag som ingår i den kategori som man jämförs sig med, desto säkrare resultat. Det är en styrka med eProfit Monitor på Irland. De senaste fem åren har uppgifter från 6 500 gårdar registrerats, med uppdelning på olika produktionsgrenar. För närvarande använder 1500 mjölkföretag eProfit Monitor som utvecklats av rådgivningsföretaget Teagasc, förklarar Inger Pehrson som fick information om eProfit Monitor vid det europeiska landsbygdsnätverkets ENRD:s träff för några veckor sedan.

Sätta verksamhetsmål

Kevin Connolly, ekonomiexpert på Teagasc och som ansvarar för eProfit Monitor menar att både lantbrukare och rådgivare uppskattar systemet därför att det presenterar enkla sammanfattande mätetal som möjliggör att man kan koppla det ekonomiska utfallet tillbaka till den praktiska verksamheten på gården. Lantbrukarna kan genom eProfit Monitor se hur deras dagliga beslut påverkar kostnader och intäkter. De uppskattar att de lättare kan sätta mål, styra mot målen och också nå dem.

– Benchmarking är ett bra sätt att förbättra sin verksamhet, oavsett vad man sysslar med. Det måste inte vara väldigt många som man jämför sig med – även om det ger mer tillförlitliga medeltal. Det måste inte heller vara exakt samma bransch, men jämförbara moment eller processer. För att kunna jämföra måste man analysera och beskriva sin egen verksamhet i form av mätetal. Bara det kan ge mycket värdefulla upplysningar. Hur många har exempelvis räknat på vad de har för timpeng i sin gårdsbutik, eller i sin Bo på lantgårdsverksamhet? säger Inger Pehrson.

Publicerades