Landsbygdsnätverket

Nytt forskningsprojekt om hållbar offentlig upphandling av livsmedel

Hur kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem? I ett treårigt projekt som startar i höst kommer det att undersökas hur användningen av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling kan påverka livsmedelskonsumtionen.

Livsmedelsproduktion och konsumtion står för 20-30 procent av utsläppen av växthusgaser orsakade av människor. Dessa utsläpp sker i hela livsmedelskedjan. Det finns idag begränsad kunskap om hur ett hållbart livsmedelssystem kan etableras. Flera studier har identifierat offentlig upphandling som ett effektivt verktyg, eftersom det är ett av få styrmedel som kan påverka hållbarhetsarbetet i alla led både nationellt och internationellt. Det är bakgrunden till det treåriga projekt som nu drar igång.

Projektets övergripande mål är att alla i den offentliga sektorn ska få mer hållbar mat på tallriken jämfört med idag. Tanken är att se på vilket sätt dessa mål kan uppfyllas mot bakgrund av nuvarande upphandlingslagstiftning för livsmedel, med avseende på alla tre hållbarhetsaspekter, det vill säga sociala mål, ekonomi och miljö.

Elvira Molin

Elvira Molin

IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH är de som står bakom projektet och det genomförs som ett doktorandprojekt av Elvira Molin. Ytterligare medverkande i projektet är projektledare Michael Martin, Anna Björklund och Sven-Olof Ryding.

Det första året kommer främst handla om att klarlägga de utgångspunkter som råder idag i den offentliga upphandlingen. Detta gäller dels identifiering av de miljöaspekter som Upphandlingsmyndigheten utgått ifrån när de skapade sina kriterier, dels en kartläggning av användningen av dessa hållbarhetskriterier. Jämförelser ska också göras med internationella erfarenheter inom området.

Den andra delen kommer att vara en djupdykning i upphandlingsprocessen och kommunikationen mellan samtliga aktörer så som Upphandlingsmyndigheten, offentlig sektor, grossister och leverantörer.

I den sista delen av projektet ska livscykelanalyser genomföras i två fall av upphandlingsprocessen, med och utan användande av hållbarhetskriterierna. Utifrån resultatet av samtliga delar av projektet ska rekommendationer tas fram för fortsatt arbete med hållbarhetskriterierna.

Vi i MATtanken kommer att följa projektet med stort intresse!

Mer information

Elvira Molin
IVL Svenska Miljöinstitutet
elvira.molin@ivl.se
072-561 0593

Vill du få ett nyhetsbrev med löpande uppdateringar om projektet kan du anmäla ditt intresse till e-postadressen ovan.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post